Terapia Metodą Warnkego

Terapia Metodą Warnkego zajmuje się problemami związanymi z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Opracował ją Fred Warnke, tym samym udowadniając, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji i afazji są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te sprawiają, że dzieci nie są w stanie zapamiętać wzorców dźwiękowych słów. Próbując sobie jak najlepiej poradzić, dzieci tworzą własne sposoby czytania. W efekcie nauka w szkole staje się dla nich trudna i uciążliwa.

Metoda Freda Warnke zakłada, że zaburzenia przetwarzania słuchowego można zredukować lub zminimalizować stosując odpowiedni trening. Proponowane rozwiązania (m.in. diagnoza i trening funkcji podstawowych oraz trening lateralny) znajdują zastosowanie w terapii:

 • dzieci z zaburzeniami mowy,
 • dysleksji,
 • trudności w nauce (czytaniu, pisaniu),
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • koncentracji,
 • zaburzeń sensomotorycznych,
 • problemów słuchu obwodowego u osób dorosłych.

Terapia Metodą Warnkego prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do diagnozy i treningu. Może być prowadzono zarówno w gabinecie terapeutycznym, jak i w warunkach domowych z wykorzystaniem narzędzi to treningu indywidualnego.

 

Diagnoza

Terapeuta korzystając z Metody Warnkego może przeprowadzić badanie 14 różnych funkcji:

 • Próg kolejności wzrokowej,
 • Próg kolejności słuchowej,
 • Słyszenie kierunkowe,
 • Różnicowane tonów
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu
 • Czas reakcji z wyborem
 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości czasu
 • Koordynacja oko-ręka
 • Czytanie pseudotekstów
 • Zdolność do krótkotrwałego zapamiętywania sylab
 • Selektywność percepcji
 • Spostrzeganie dynamiczne
 • Współpraca obuoczna
 • Literowanie wzrokowe

 

Trening

Ćwiczący wykonuje zadania z pomocą specjalistycznych urządzeń. Prawidłowo wykonany trening Metodą Warnkego oddziałuje na trzy obszary, które skupiają się wokół zaburzeń przetwarzania słuchowego: wzrok, słuch, motoryka. Jednym z celi terapii jest wypracowanie automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku, słuchu, motoryki oraz koordynacji półkul mózgowych.

Trening funkcji podstawowych, który bazuje na pracy z sygnałami dźwiękowymi pozwala wypracować automatyzacje oraz zredukować deficyty w przetwarzaniu spostrzeżeń.

Metoda Warnkego integruje różne formy oddziaływania: ćwiczenia słuchowe, wzrokowe i motoryczne, angażując w proces terapii nie tylko mózg, ale i całe ciało. Terapia Metodą Warnkego może być z powodzeniem uzupełniana o narzędzia i procedury wykorzystywane w terapii sensomotorycznej oraz treningach funkcji poznawczych prowadzonych za pomocą sytemu RehaCom.

Czytaj więcej

Terapia Warnkego