Opis i przeznaczenie metody

Podstawy teoretyczne metody

Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Jak wynika z najnowszych badań, coraz częściej problemy szkolne związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych.

Dzieci objęte ryzykiem występowania takich deficytów są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Wiele czyta za pomocą innych strategii, np. próbują czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury. Czytając w ten sposób dziecko nie uczy się czytać metodą analityczno-syntetyczną, nie odczytuje więc każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów.

Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych zaowocowały „krokiem milowym” w kierunku właściwej diagnozy, a co za tym idzie również skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę rozpoznawania i treningu tych deficytów.

Fred Warnke udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn trudności w rozwoju mowy oraz trudności w nauce czytania i pisania, są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że umiejętności te można rozwijać stosując odpowiedni trening.

Dla kogo przeznaczona jest Metoda Warnkego?

Metoda Warnkego przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia oraz dla osób dorosłych.

Metoda Warnkego skierowana jest do:

 • dzieci z trudnościami w nauce,
 • dzieci z problemami w nauce czytania i pisania,
 • uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),
 • osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),
 • osób z problemami w lateralizacji,
 • osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),
 • osób jąkających się,
 • osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania,
 • osób dorosłych chcących usprawnić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze),
 • dorosłych, którzy chcą opóźnić procesy demencyjne i te związane ze pogorszeniem słyszenia.

Aparatura do metody Warnkego pozwala na pracę z osobami, które zaopatrzone są w aparaty słuchowe. Metoda Warnkego składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów: diagnozy
oraz terapii.

Diagnoza Metodą Warnkego

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które:

 • mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. jedną cechą dystynktywną,
 • wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów,
 • nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, dopowiadają, zgadują,
 • nie czytają ze zrozumieniem,
 • piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, dodają, przestawiają,
 • wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu,
 • piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne
 • mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp.,
 • mają problemy z koncentracją uwagi,
 • cechuje je bardzo wolne tempo pracy.

Podczas diagnozy centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie tak wielu funkcji, jak to tylko możliwe, w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego pacjenta. Za pomocą metody Warnkego można szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Następnie dane te mogą być porównane ze standardowymi danymi, w celu znalezienia odchyleń lub nieprawidłowości.

Diagnoza obejmuje 14 kroków diagnostycznych. Pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia Audio4Lab – moduł Brain Audiometr, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych.

Metoda Warnkego pozwala na diagnozę następujących funkcji podstawowych:

 • Próg kolejności wzrokowej i słuchowej,
 • Słyszenie kierunkowe,
 • Różnicowanie tonów,
 • Synchroniczne wystukiwanie rytmu,
 • Czas reakcji z wyborem,
 • Rozpoznawanie wzorca częstotliwości,
 • Rozpoznawanie wzorca czasowego.

Obsługa urządzenia do diagnozy jest bardzo komfortowa. Większość testów wykonywana jest przy użyciu specjalnego panelu odpowiedzi przeznaczonego do obsługi przez pacjenta.

Urządzenie Audio4Lab – Brain Audiometr może nie tylko mierzyć funkcje podstawowe, ale także przechowywać wszystkie dane pacjentów oraz przeprowadzonych testów. Wszystkie uzyskane dane mogą zostać następnie przesłane do programu komputerowego MediTOOLs.

Pozostałe testy wykonywane są za pomocą narzędzi diagnostycznych:

 • Test koordynacji oko-ręką – DRĄŻEK DO BALANSOWANIA
 • Czytanie pseudotekstów – KERS E LIG
 • Zdolność do zapamiętywania krótkotrwałego – CIĄGI SYLAB
 • Selektywność percepcji – EFI-EKI (WTT)
 • Spostrzeganie dynamiczne – WSKAŹNIK FIKSACJI
 • Test obuocznego widzenia (TEST LANGA ORAZ TEST WIDZENIA PRZESTRZENNEGO)
 • Literowanie wzrokowe.